Slike gårder særpreges av sin sentrale beliggenhet i landskapet og (for de eldste av dem) et usammensatt beskrivende naturnavn.Kyllinger fra Den stolte hane skal ha det godt.

Gårder i hedmark

Vest-Agder, ei øy som er ekstra rik på planter og fugleliv. Sveinung Klyve presenterer dagens art, som er tiur. Aspects of interregional impulses: Germanic princely graves in the early

I mange deler av landet var husmannsplasser vanlige fra 1600-tallet og fram til siste del av 1800-tallet.Et eksempel på slike navn er Torbjørnrud, Buskerud, Tolpinrud, Rød og Rud.( En må da først dem i to grupper; innhusene og uthusene.

Den tradisjonelle norske gården var utgangspunkt for en allsidig utnytting av ressursene.På grunn av rasjonaliseringer og mekaniseringen i landbruket, har antallet gårder i industrialiserte land hatt en kraftig nedgang siden 1950-tallet, mens størrelsen på brukene har økt betydelig.