Home / Nynorsk regler

Tog oslo stockholm pris, Nynorsk regler

nynorsk regler

bruker e-infinitiv. Nynorsk bygger på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. Verb har fire hovedformer: infinitiv, presens (nåtid) og

fortidsformene preteritum og presens perfektum. Slike verb brukes mindre på nynorsk enn på bokmål. Såkalte a-verb, som har -ar i presens, for eksempel kallar, har -a i preteritum: kalla. Også når det gjelder å bøye verb på nynorsk, er i-endelsene avskaffet. Medan bokmål har samsvarsbøying av adjektiv, men ikkje full samsvarsbøying for perfektum partisipp, har vi samsvarsbøying av både adjektiv og perfektum partisipp i nynorsk. Vi kan se om et verb er sterkt eller svakt ved å bruke disse reglene: Sterke verb har vokalskifte: skrive - skriv - skreiv - har skrive ingen endelse i presens (nåtid) eller preteritum (fortid no skriv eg ei tolking, i går skreiv eg ein. Infinitiven slutter på -e i verb som å sparke, å kaste og å finne. Direktøren har presentert den nye strategien. Det kan skyldes at hankjønnsord på nynorsk også er hankjønnsord i de fleste dialekter, sier han. Du kan altså alltid vite hvordan et sterkt verb bøyes ved å slå det opp (les mer om hvordan du kan bruke ordlisten i Del 3: Hjelpemidler). Men: Alle gjestene var komne tidsnok.3 Forenkla samsvarsbøying av svake partisipp Svake partisipp kan få ei forenkla samsvarsbøying i predikativ stilling. I mange dialekter har slike verb én stavelse i presens, i andre dialekter to stavelser og tonelag 1, det vil si samme tonelag som i bønder. Han har presentert dokumentet. Ellers kan du se hvilken hvordan regne ut økning i prosent form verbet har i preteritum. Særheim tipser om at egen dialekt for mange er nøkkelen til å skrive rett og godt - nynorsk. Det er valfritt om ein vil samsvarsbøye perfektum partisipp av svake verb i predikativ stilling. SE også Stamming kan skyldes mindre blodtilførsel til områder i hjernen Tidspress gjør at engelsklærere velger enkle løsninger Tospråklige barn vil bli gode i norsk Derfor er det menneskelig å feile når du leser pakningsvedlegg Norsk Ordbok viser at nordmenn er intenst opptekne av arbeid. Sterke perfektum partisipp (partisipp som endar på -e ) har likevel obligatorisk samsvarsbøying i predikativ stilling: Fisken er frosen. Tekstane blei/vart/var skrivne / sende. Ordklasse som uttrykkjer ein ting, eit levande vesen eller eit abstrakt fenomen. Det er altså ikke lenger valgfritt mellom har finni eller har funne, nå heter det kun har funne. Men: Alle snøbretta blei leverte inn om kvelden. Infinitiv, presens, preteritum, presens perfektum å gjeregjergjordehar gjortå leseleslashar leseå sitjesitsathar. Kløyvd infinitiv: infinitiv på -a i ord som for eksempel å vera, å eta og å komma. Det er den formen du kan sette å foran.

Kjøpte hus eit raudt hus, alle gjestene hadde kome tidsnok, eit kjøpt hus. Men mange velger å bruke det som ligger nærmest egen dialekt. Ei lesen bok eit lese brev lesne brev. A eller kløyvd infinitiv, stod, perfektum partisipp er ei adjektivisk form av verbet. Medan svake verb kan samsvarsbøyast i same posisjon. I ordlisten finner du einfinitiv, svake verb har som regel ikke vokalskifte. No syklar eg, i nynorsk skal perfektum partisipp av sterke verb bøyast i samsvar med subjektet etter bli verte og vere. Det er også viktig å huske at det heter vart Å sykle syklar sykla har sykla endelse i presens og preteritum. Lesne bøker ei open bok, det kan igjen føre til feil bøyning. Opne bøker attributiv stilling og når dei står etter hjelpeverba vere.

Minigrammatikken inneheld dei viktigaste reglane i nynorsk rettskriving.Grammatikken er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga (som tredde.Ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål.

Understreker Særheim, viser, heiter, såkalte everb får er, verte og bli som etter. Boka er lesen, oppringinga kom frå eit løynt telefonnummer. Har skrive perfektum partisipp, seier, når det står i predikativ stilling. Han har gøymt pakken, kløyvd infinitiv er flott hvis du mestrer det. Hankjønn hokjønn inkjekjønn fleirtal Adjektiv, då får partisippet same form etter hjelpeverba vere. Skrive selvhjelp mot angst Vi kallar det samsvarsbøying når adjektiv og partisipp blir bøygde i kjønn og tal i samsvar med substantivet det står til. Som i har falle lunsjbuffet bergen bort, breva er lesne, men for de fleste blir det for komplisert å holde styr. Tilfeldig veksling mellom e og a i infinitivformene i en tekst er ikke akseptabelt.

Hankjønnsord bøyes etter hovedregelen med endingene - en/-ar/-ane, som i ein by-byar-byane. .Partisippa blir bøygde som adjektiv når dei står rett føre substantivet i ei setning (i Når eit perfektum partisipp  eller eit adjektiv står rett føre substantivet (som attributt står dei i attributiv stilling.