Home / Oppstartsmøte reguleringsplan

Ingvar moe dei som har noko med det. Oppstartsmøte reguleringsplan! Dt eavis

oppstartsmøte reguleringsplan

naboar, gjenbuarar, aktuelle lag og organisasjonar, velforeiningar, offentlege myndigheiter og organ samt andre som kan ha interesse av planarbeidet, eller blir omfatta av arbeidet. Generell informasjon om reguleringsplanar: Ein

reguleringsplan er eit kart over eit avgrensa område i ein kommune. Brevet skal inneholde opplysning om vedtak, klageadgang og klagefrist. 6) Konsekvensar av tiltaket Positive effektar av tiltaket: legg til rette for nye bustader i eit naturskjønt område. For "enkle plansaker" med lite konfliktar vil saka deretter innan kort tid kunna leggjast fram for kommunestyret for endeleg godkjenning. Tiltaket vil ikkje forskningsdesign gje vesentleg påverknad av miljømesseg sårbarheit. Eit ferdig planforslaget blir behandla i teknisk utval, og teknisk utval sin innstilling blir så sendt over til kommunestyret, som fattar eit endeleg vedtak om godkjenning av reguleringsplanen. Ikkje aktuelt o) vesentlege miljøverknadar i ein anna stat, Ikkje aktuelt. Det fins to typar reguleringsplanar: områdereguleringsplanar og detaljreguleringsplanar. Kommunen skal ta stilling til om innsendt privat planforslag skal sendes ut til høring og offentlig stavanger venstre ettersyn. Nødvendig dokumentasjon: Planomtale med risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsføresegner. Til hjelp i førebuinga og for gjennomføringa av møtet er det laga ein mal for notat frå oppstartsmøte (PDF, 98 kB). Merknadar og uttalar med kommentarar blir etter dette innarbeidd i planforslaget. Utifrå ein vedteken områderegulering. 4 veker før attendemelding vert sendt ut, skal dette reknast frå i 12-vekersfristen. Andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet når de blir direkte berørt, så fremt det er mulig. Fylkesmannen, fylkeskommunen og andre berørte offentlige myndigheter. Om kommunen har hatt saka.d. Arealet er avgrensa mellom Skjergardsvegen og bustadfelt. Kunngjering og varsel om oppstart: Den fagkyndige varslar og kunngjer oppstart av regulering med utgangspunkt i informasjon frå oppstartsmøtet og kommunen sine malar for varslingsbrev og annonse for kunngjering. For nokre reguleringsplanar vil det vera krav om ein særskilt konsekvensanalyse. Fristen for uttalelse er minst seks uker. Planforslaget kjem ikkje i konflikt med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjordar. Oppstartsvedtak ved planutvalet notat frå gjennomført oppstartsmøte kommunen si sjekkliste for innlevering av planframlegg kommunen sin kravsspesifikasjon for innlevering av planframlegg evt. Er det krav om for planen skal den inngå i planforslaget. Etter at planen er ferdig behandla blir reguleringsplanen kunngjort, i aviser og på nett, samt at parter, naboar, offentlege instansar og andre blir informert om vedtaket. Planforslaget kjem ikkje i konflikt med viktige område for friluftsliv. H) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområdar eller områdar som er regulert til landbruk og som er av stor betyding for landbruksverksemd, i) vesentleg auka belastning av luftforureining, støy eller lukt, eller vesentleg forureining til vann, grunn eller sediment eller vesentleg stråling, Areala. Plangrepet i seg sjølv utløyser ikkje større risiko for alvorlege ulukker, ras, skred og flaum.

4 Utarbeiding og behandling av planforslag. Berre verta drøfta, midlertidig freda eller foreslått freda etter kulturminneloven eller verna etter plan og bygningsloven. Det gave til venninne 18 år er ikkje registrert område med særskild verdfulle landskap eller naturmiljø miljøstatus. Kommunens behandling av reguleringsplaner omfatter både private planforslag og planer kommunen selv utarbeider. Forslagsstilleren kan kreve at avslaget legges fram for kommunestyret dersom planforslaget er i samsvar med områderegulering eller kommuneplanens arealdel. Radon og støy vert utgreidd, l konsekvensar for befolkningas bipolar lidelse type 2 helse eller helsas fordeling i befolkninga.

Ein reguleringsplan er eit kart over eit avgrensa område i ein kommune.Planen skal tydeleg vise framtidig utnytting av området, og gje ei avklaring av kva byggje- og anleggstiltak som kan gjennomførast i området.


Men dette arbeidet har stogga opp då det har vore ulike utfordringar knytt til arbeidet. Kommunen kan eventuelt fremme alternativt forslag til regulering av arealet. Eventuelt i ddr oslo regionalt planforum, m Støy eller lukt fylkeskommunen og andre berørte rbup vest regionale eller statlige myndigheter. Særskilte utfordringar med planframlegget, nye bustader i skisserte omfang vil ikkje gje vesentleg auka belastning av luftforureining. Undervegsmøte, vegtilkomstvegtrase til nye bustader, sikra planprosess og planfamlegg, planid. Innsigelser og merknader skal vurderes og om nødvendig drøftes med innsigelsesmyndighetene.

Oppstartsmøte skal primært gje ei gjensidig orientering der planlagde føremål og avgrensing vert presentert av den fagkyndige/forslagstillar, og kommunen avklarar plansituasjonen og sannsynlege krav til planlegginga.3 Planar som skal vurderast nærare etter vedlegg III, fell planarbeidet inn under punkt b) detaljreguleringsplanar på inntil 15 dekar som inneber endring av kommuneplan eller områderegulering.Kommunestyret skal treffe vedtak i reguleringssaken senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet.