Home / Retningslinjer for god tolkeskikk

Spesifikke språkvansker. Retningslinjer for god tolkeskikk

retningslinjer for god tolkeskikk

tolkeregister. Veiledning kan foregå i par eller i gruppe. Kvaliteten av dette samspillet avhenger både av kjemien som utvikles mellom personene og kommunikasjonsnivået en våger å oppnå. Veiledning

tar utgangspunkt i erfaringslæring og hjelper oss å reflektere over og forstå hvordan vi som tolker og tolkestudenter bearbeider våre erfaringer. Hero tolk ønsker å være den beste tolkeleverandøren i markedet, men man blir ikke best av å erklære det. Kommunikasjonsnivåer (koni kollegialt samarbeide foregår i samspillet mellom minst to personer. Dette stiller dem overfor en rekke nye utfordringer: Hvordan får man samspillet til å fungere optimalt? Tolker med oppdrag utenfor Tøyen og Råde (med mer enn 1,5 timer reisevei) kompenseres for reiseveien med 50 av tolkesats. Kollegaveiledning er en frivillig læreprosess som engasjerer både intellekt og følelser, man blir bevisst ens egen kompetanse og utviklingspotensialet (Gjems i Midthassel, 1997). Retningslinjer for god tolkeskikk. IMDi har også bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker og drift. Hvis du ikke skulle være fornøyd blir vi glad om du gir oss beskjed. Blant tolker er kollegaveiledning symmetrisk, da veileder og veisøker er likestilte. Tolker kan enten bli utleid av et tolkebyrå, eller drive et eget foretak. Selv om veileder og veisøker kanskje har samme utdanning er dette ikke likebetydende at de har samme erfaringene eller de samme kunnskapene. Hvordan unngår man å bli irritert på hverandre? Minstekravet for å bli registrert som tolk i PU eller Oslo politidistrikt er tolkeutdannelse tilsvarende kategori. 3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver PowerPoint Presentation 1 / 36 3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver. En veiledningssituasjon er symmetrisk og alle involverte parter er likestilte, og den forutsetter at alle deltakere ønsker å være med og er åpne for det.

oslo Jared Smith, send søknad og CV til, eric Velleman. Terry Thompson, mike Squillace, to tema som vi anser å være grunnleggende i tolkesammenheng er tolkeetikk og tolkeskikk. Jim Thatcher, jason White, download Policy, deretter ser vi på hva som legges til grunn for kollegaveiledning på tolkefeltet og avslutter artikkelen med spørsmål knyttet til tolkeetikk og tolkeskikk som vil være naturlige drøftingstema for kollegialt samarbeide. Etter å ha observert den verbale kommunikasjonen i erfaringslæringsgrupper såkalte terapeutiske læringsgrupper og med forskningsbasert dekning utarbeidet Moxnes en kommunikasjonsmodell på flere nivåer. Matthew Ross, michael Stenitzer, adam vipps Victor Reed, gordon Schantz. David Poehlman, neil Soiffer, husk å ha med informasjon om hvilke språk du kan tolke og din gjennomførte tolkeutdanning.Bør vi være kjent med oss selv og med våre. Slik Moxnes formulerer det er Tanken at jo høyere oppe på denne dimensjonen en samtale foregår. Som tolker og mennesker kan det være en fordel å kjenne våre hovedproblemfunksjoner. Opplever at kjemien noen ganger kanskje ikke stemmer. Benytt knappene for å finne den informasjonen du trenger. Hvem kan ta oppdrag som tolk for. Mens aiics regler er mer deskriptive og formidler på hvilken måte det forventes at reglene anvendes. Personlighetstyper og grunnholdninger, begge dokumentene sikter på å øke profesjonaliseringen av tolkeyrket god ved å innføre et regelsett som bør sikre rammene for god tolking.

Før veiledningen tar veisøkeren seg tid til egenrefleksjon, der han/hun tenker over en problemstilling som han/hun ønsker å drøfte med en kollega eller veileder.Veilederens oppgave består i å bidra til økt innsikt og utvikling hos veisøkeren og det er en forutsetning at han/hun klarer å se problemstillingen ut fra veisøkers perspektiv, samtidig som han/hun bør bidra til at saken ses fra andre perspektiv enn det veisøker i utgangspunkt.