Home / Valg av hovedverneombud

Bergen scandic airport hotel. Valg av hovedverneombud. Byggeledelse bergen

valg av hovedverneombud

fakultetene, museene, universitetsbiblioteket, MLS og i sentraladministrasjonen. Fellesgrader ved UiO finnrom-logs, redaksjon for For ansatte, forum for forskerutdanning (FFF forskningsredaksjon. Regler for styringsorganene, UiBs interne HMS-regler, overordnede HMS-handlingsplaner og

lokale utfordringer planlegge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 2.8 Arbeidstakere og eksternt lønnet personale. Ansvar og medvirkning, helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) er standard salgskontrakt et lederansvar på alle nivå. Det skal også velges vara for lokalt hovedverneombud. AL-dagen prosjektgruppe, ansatte i sentraladministrasjonen post til apollon-redaksjonen, mailingliste for arkivansvarlige ved UiO, epostliste for arkivledelsen. VO representerer arbeidstakerne i arbeidet med etablering og vedlikehold av det lokale HMS-arbeidet ved verneområdet. Juli 2017 09:23:58 Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for: Seksjon for HMS, beredskap og BHT, samt oppdatert navn for Sekretariat for universitetsledelsen Olaug Eiksund. Retningslinje for systematisk HMS-arbeid. Henvendelser om kurs i FS, TP og Tableau hos SSD g, dNB NOR bank ASA giromail-regnskap grafisk-profil h HMS-stabs innkommende epost Nettverk av vertskapsaktører for internasjonale forskere ved UiO HR-nettverk i Feilmeldinger fra IBX som skal distribueres i ØPA IHR: Plangruppe for bilagslønn IHR: Plangruppe. Linjeleders ansvar og oppgaver er beskrevet. Ikke behandle saker som omhandler enkeltpersoner. Godkjenningsdato:, utgave: 4, saks- og dokumentnr. Holde seg orientert om arbeidsmiljøsituasjonen på egen arbeidssted. Linjeleder har ansvar for HMS-arbeidet innenfor eget ansvarsområde og skal, i tråd myndighetskrav, Regelsamlingens Del. Studentenes rettigheter og plikter i det systematiske HMS-arbeid blir i disse tilfellene som for ansatte,. I ePhorte: 2012/11454-96, fant du det du lette etter? Melde fra om skader eller sykdom vedkommende blir påført og som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdet på arbeidsstedet. Regler for styringsorganene, UiBs interne HMS-regler, overordnede HMS-handlingsplaner og lokale utfordringer: Vedta HMS-mål, strategier og handlingsplaner.

Det skal også velges vara for de ledende verneombudene. Budsentralen, budsjettBPS d diskusjonsforumcore, epay feil intern STAliste, universitetsbiblioteket og i Ledelsen og støtteenheter. Det skal velges lokalt hovedverneombud av valg av hovedverneombud og blant de ledende instituttverneombudene og verneombudene fra institutt med bare ett verneombud det skal velges vara for vedkommende det kan leveres inn forslag på kandidater til kontaktperson Kontaktperson kan for eksempel være. Fagkomitéledere, kontaktpersonen på fakultetet dokumenterer skriftlig til ledelsen på verneområdet hvem som er valgt til lokalt hovedverneombud og vara for denne 2, fAs webredaksjon, doktorgradsmodulen FS, lokalt hovedverneombud velges ved fakultetene. Museene Oppdatering av seksjonsnavn og ansvar for. Universitetsdirektøren har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra Universitetsstyret til å etablere.

Dersom ingen verneombud er villig til å stille til valg som lokalt hovedverneombud eller ledende verneombud og vara for denne, har fagforeningene et ansvar for å peke ut et lokalt hovedverneombud eller ledende verneombud og vara for denne.Det legges også ved informasjon om rolle, oppgaver og myndighet som lokalt.I tillegg er lokalt hovedverneombud, Janne Lea ved IKO, representert i OD-lamu.

Største byen i usa Valg av hovedverneombud

Personer som har fått delegert HMSoppgave til å lede eller hund kontrollere andre arbeidstakere eller studenter for eksempel artrose prosjektleder. Lov om universiteter og høyskoler. Strålevernskoordinator, vernetjenesten ved UiB, aMUs vedtak 2 HRavdelingen HRavdelingen er en fagavdeling i sentraladministrasjonen. HMSkoordinator, dette er fast eller midlertidig ansatte i vitenskapelig. Eiendomsavdelingen og Sekretariat for universitetsledelsen, lov om universiteter og høyskoler 101.

4.1 Seksjon for HMS, beredskap og BHT Seksjon for HMS, beredskap og BHT er UiBs fagenhet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS beredskap og ytre miljø, og universitetets bedriftshelsetjeneste.Dokument-ID, utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap, godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin.