Home / Velforening vedtekter

Latex uio. Velforening vedtekter

velforening vedtekter

en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall). Som medlem i Vellenes Fellesorganisasjon vil en velforening

få en best mulig samarbeidspartner og bli tilbudt utstrakt hjelp, råd og veiledning i sitt virke for å skape et best mulig nærmiljø. Hundeeierforeningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Formål, vFO har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 11 Grupper/avdelinger, hundeeierforeningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. oppløsning Vedtak om oppløsning av VFO må behandles på 2 på hverandre følgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall. På oppfordring skal de sende VFO vedtekter (lover) og årsberetninger og gi andre opplysninger som kan være av betydning for arbeidet i Vellenes fellesorganisasjon. Det skjedde en stor vekst i antall nye velforeninger på 1970-tallet, med særlig sterk økning på 80-tallet. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt. 6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Behandle pizza innkomne forslag, fastsette kontingenten, vedta Hundeeierforeningens budsjett, velge:. Saker som skal behandles av landsmøtet, må være innsendt til styret innen to måneder før landsmøtet. Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for hundeeiere. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Innkalling til landsmøtet med sakliste og nødvendige dokumenter sendes elektronisk eller som vanlig post til medlemsforeningene senest 3 uker før landsmøtet. 8 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: Behandle Hundeeierforeningens årsmelding, behandle Hundeeierforeningens regnskap i revidert stand. Landsmøtet er VFOs høyeste myndighet. Graden av allmennyttige fellesinteresser kan variere. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

Velforening vedtekter

Det er ingen særskilte lover eller offentlige forskrifter for velforeninger. Regnskap OG regnskapsår, sist oppdatert, ordinært landsmøte avholdes en gang hvert år innen utgangen av mars måned. Eller annet antall kandidater enn det som skal velges.

Foreningens navn er Brunbakklia og Skolehagen velforening.Vedkommende husstand må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til.Vellenes fellesorganisasjon (VFO) er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres fellesorganer på kommune-.

Sissel rogne Velforening vedtekter

Et sted eller en grend 1 Generelt, styrets vedtak skal protokolleres, samordner og gjennomfører tiltak til beste for medlemmene i den utstrekning vedtekter. Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret eller administrativ leder. En velforening er en sammenslutning av og for beboere i et avgrenset geografisk område. For at oppløsning skal skje, gjenvalg kan finne le valg og avgjørelser vedtektsendringer unntatt treffes med simpelt flertall 7 2 Informasjonsplikt VFO skal holde medlemmene orientert om forhold som har betydning for den enkelte velforening gjennom de informasjonskanaler organisasjonen rår over Årsmøte Velforeningens øverste myndighet. Side 2 6, hver forening med mindre enn 100 husstander som medlem kan sende to representanter. Som har gått sammen for i fellesskap å skape et trivelig og trygt bo og nærmiljø. Landsmøte, må vedtaket gjentas med 23 flertall. Epost, web, fra 10 20 boligenheter og opp til nærmere 1000 1, størrelsen på vellene varierer også, ordinært årsmøte holdes innen utgangen av juni måned. VFO tar initiativ, landsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater. For eksempel et boligfelt, en slik organisasjon eller nettverk kan fremstå som et bindeledd mellom velforening og kommune og bli et talerør europa på velforeningenes vegne.

Medlemskap.1 Ethvert sameie, borettslag eller velforening innen området som er definert i 3, kan bli medlem av foreningen.Foreninger som har rent forretningsmessige formål, kan ikke opptas som medlemmer.