Home / Etiske spørsmål

Bipolar lidelse type 2, Etiske spørsmål

etiske spørsmål

rettighetsbeskyttede informasjon er verdifulle forretningseiendeler som må beskyttes og brukes på en ansvarlig måte. De skal gi føringer som skal gjøre det enklere å foreta riktige vurderinger og beslutninger

i de konkrete situasjoner som kan oppstå. De skal være enkle å forstå og praktisere, og de skal oppleves relevante i forhold til de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå. Uponor tilstreber å sørge for rimelig kompensasjon og en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte. De skal behandle slik informasjon konfidensielt, også når det ikke foreligger en formell taushetsplikt. Karriereveilederens leder og den enkelte veileder har sammen ansvar for at veilederen er kompetent, profesjonell og faglig trygg. Verken informasjon om den veiledningssøkende eller innholdet i samtalen vil bli videreformidlet til utenforstående uten samtykke. Dette gjelder blant annet antitrustlovgivningen som fremmer rettferdig konkurranse, regulerer offentlig omsatte verdipapirer, omhandler virksomhetsstyring, motvirker bestikkelser og korrupsjon og gir retningslinjer for produktsikkerhet og regulerer arbeidslivet. Veilederen skal ikke gå inn i en terapeutisk eller behandlende rolle. Ansatte som deltar i politiske aktiviteter, skal gjøre dette bare som privatpersoner og ikke som representanter for Uponor. Ansatt skal alltid opptre profesjonelt, med ærlighet og høy integritet. Disse etiske reglene er godkjent av styret i Uponor Corporation. Les mer, våre etiske etiske retningslinjer. Les mer, slik arbeider vi med etikk, enova praktiserer verdibasert ledelse og organisasjonsutvikling, noe som blant annet innebærer at de fire verdiene skal integreres i alle deler av arbeidshverdagen. Politikk, uponor deltar ikke i politikk og støtter ikke politiske partier eller grupper økonomisk eller på annen måte. Handlinger som ikke er i samsvar med disse reglene, må umiddelbart korrigeres og kan medføre disiplinære tiltak, som i verste fall kan omfatte avskjed. I tvilstilfeller bør det søkes råd hos nærmeste leder eller andre personer/instanser i organisasjonen. Etikk, lover og forskrifter, uponor arbeider, med etiske og lovlige midler, for å sikre langsiktig vekst i virksomheten ved skape reell merverdi for kunder og får anerkjennelse for dette. Diskriminering på grunn av rase, hudfarge, nasjonalitet, alder, religion, kjønn, seksuell legning eller andre faktorer som er irrelevante for arbeidsprestasjonene, er ikke tillatt hos Uponor. Konfidensiell informasjon i Uponor. Dette er samtaler som må føres jevnlig, ikke minst fordi vi får nye medarbeidere inn hele tiden. Vårt oppdrag og våre verdier, vi søker å integrere vår visjon og våre verdier i alle deler av arbeidshverdagen. Det er også en grunnleggende forutsetning at Sjømannskirken som organisasjon, dets ansatte, ulønnete medarbeidere og alle som innehar tillitsverv opererer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i de land Sjømannskirken har sin virksomhet, på samme måte som de som arbeider i administrasjon og operativt. Uponor tilstreber gjensidig nytte og tillit i alle våre avtaler, høy produktkvalitet, fornuftig prissetting og utmerket ettersalgsservice. Retningslinjene er ikke ment å være uttømmende, og er i hovedsak prinsippbaserte. Ansatte skal i sitt arbeid for Uponor følge de høyeste etiske standardene. Alle karriereveilederne er ansatt ved Karriere Agder dvs. Veilederen skal bevare en ren profesjonell relasjon til den som veiledes. De etiske retningslinjene skal bidra til ansvarlig opptreden ved at de viser til hva som er ønsket atferd i forhold til etiske spørsmål. Vi er opptatt av vår felles velferd og velferden for fremtidige generasjoner. Alle mistanker om overtredelser skal undersøkes og behandles i full fortrolighet. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, at Uponors interessenter gir eller mottar personlige gaver eller forpleining, bortsett fra rimelige gaver eller forpleining som inngår i den ordinære utførelsen av Uponors virksomhet, og som er akseptable i henhold til gjeldende lover.

Gave til venninne 18 år Etiske spørsmål

Ansatte, ansatte, uponor har som mål å hjelpe kundene med å lykkes. Uponor er en ansvarlig arbeidsgiver og støtter like rettigheter for alle ansatte. Karriereveilederen vil være bevisst på tåsen kebab åpningstider den makt og påvirkningsmulighet som ligger i ulike veiledningsmetoder og strategier. Og se på hvordan de kan etterleve disse. Samt midlertidige ansatte på ordinær lønn eller kostgodtgjørelse. Ansatte skal unngå konflikter mellom personlige interesser og Uponorgruppens interesser.

De etiske retningslinjene skal bidra til ansvarlig opptreden ved at de viser til hva som er ønsket atferd i forhold til etiske spørsmål.alt dette vil vi sørge for at medarbeiderne våre er komfortable med å ta opp etiske spørsmål og dilemmaer med sine overordnede og andre.

Etiske spørsmål

Kirkeråd, uponor skal behandle alle sine interessenter med samme tilnærming som vi har overfor kundene våre. Uponors visjon, uponor vil sikre at en ansatt som klager på brudd på disse reglene. Ansatte ulrikke holmøy som mottar eller får kjennskap til konfidensiell forretningsinformasjon eller forretningshemmeligheter som tilhører Uponor eller andre. Men ikke med det den veiledningssøkende står. Planer eller holdninger som er i nytt skattekort 2017 overensstemmelse med hva karriereveilederen eller andre mener.

Når du søker veiledning ved karrieresentrene, vet du at dette er de etiske retningslinjene karriereveilederne følger.Den veiledningssøkende skal bli møtt på et fordomsfritt grunnlag.Karriereveilederen møter den veiledningssøkende med den holdning at hvert enkelt menneske er kompetent, selv vet hva som er riktig, har mulighet til å forandre seg, kan gjøre egne valg og ta ansvar for disse.