Home / Grunnstønad

Overnatting i oppdal - Grunnstønad

grunnstønad

har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad eller for størrelsen på slik stønad, skal saken tas opp til ny behandling, se 21-6. Enkelte kan også få innvilget

hjelpestønad. Ekstrautgifter må dokumenteres med kvittering, og/eller oversikt over sannsynliggjorte løpende utgifter. Hvis det ikke er mulig å sammenlikne med hvilke utgifter du hadde tidligere, må det sammenliknes med hvilke utgifter friske personer har til samme formål. Det er et vilkår for rett til hjelpestønad at hjelpebehovet har et omfang som kan svare til et vederlag på minst samme nivå som den fastsatte satsen for hjelpestønad. Forhøyet hjelpestønad til barn og unge. Du får ikke dekket transport hvis funksjonsevnen blir nedsatt etter fylte. Barnet vil få tilsendt årsoppgave. H) til hold av servicehund gitt med hjemmel i forskrift. Grunnstønad og ordinær hjelpestønad utbetales uendret når oppholdet er forventet å vare mindre enn tre måneder (korttidsopphold). I søknaden må du opplyse hvilken lege eller leger som behandler deg og legens adresse. Stortinget fastsetter satsene for grunnstønad. Når du ikke er medlem i folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Hvis stønaden er til et av barna dine, vil du ikke finne informasjon om utbetalingen ettersom stønad til barn under 18 år skal utbetales til barnets kontonummer. Totale ekstrautgifter for må generelt være nødvendige og overstige minst grunnstønad sats. Ved søndre land kommune avgjørelsen av om det skal ytes forhøyet hjelpestønad, og i tilfelle hvilken sats stønaden skal ytes etter, legges det vekt på - hvor mye medlemmets fysiske og psykiske funksjonsevne er nedsatt, - hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er, - hvor stort behov medlemmet har. Hvilken sats du får, avhenger av hvor store ekstrautgifter du har. Ved søknad om grunnstønad til transport må du legge ved skjemaet «Grunnstønad til særskilt transport/drift av egen bil». For andre diagnoser som innebærer trøndelag personellservice matintoleranse og fordyret kosthold, blir ekstrautgiftene vurdert individuelt.

Legespesialist må bekrefte din sykdom med en legeerklæring. Og som i tillegg har dårlig økonomi. Skal grunnstønaden og terrasse hjelpestønaden reduseres tilsvarende. Herunder drift av medlemmets bil c til hold av førerhund d til teksttelefon og i særlige tilfeller til. Utbetalt satser gjeldende fra, grunnstønad, dette vil blant annet gjelde for personer som er helt avhengige av telefon for å kunne kommunisere med omverdenen. Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten.

Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser.Grunnstønad skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig skade, sjukdom, funksjonshemming eller medfødde misdanningar.

Minst svarer til laveste sats, når et midlertidig opphold utenfor institusjon skal vare 30 dager eller mindre. Det er et vilkår for rett til grunnstønad at de ekstrautgiftene som er nevnt i første ledd. Du uke kan få dekket differansen mellom utgiftene du hadde som frisk og nødvendige utgifter du nå har. Du trenger ikke sende inn legeopplysninger. Når det er klart at vedkommende ikke vil bli helbredet. Du som skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet eller har støtte fra Lånekassen. Dette omfatter også ekstra utgifter til sko og støvler. Les mer om grunnstønad og hjelpestønad på Nav sine sider. I så fall vil du få et brev der du blir bedt om å gi opplysninger om nåsituasjonen og dokumentasjon på at du fortsatt har behov for stønaden. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen.