Home / Hva er fornybar energi

Felgpakker tilbud - Hva er fornybar energi

hva er fornybar energi

fossile energikilden. Det har gjort det enkelt å unytte vannfallsenergien til produksjon av vannkraft, noe som har gjort at vannkraft i dag utgjør nær 70 prosent av verdens kraftproduksjon

som er basert på fornybare energikilder. Svorka har følgende anlegg i drift: Valsøyfjord kraftverk (eierandel 100 svorka kraftverk (eierandel 50, Statkraft 50 ). Økt bruk av biomasse som energikilde er svært interessant og representerer bærekraftig utvikling, forutsatt at det er balanse i forholdet mellom naturens produksjon og vårt forbruk av råvarene. Fusjonskraft: frigjøres når to atomkjerner smelter sammen til en, men for å få til dette må man opp i nærmere 100 mill. Ved siden av å utnytte innfallende solenergi på en direkte måte er solen en forutsetning for dannelsen av en rekke andre energikilder som vannfallsenergi, vindenergi, bølgeenergi og bioenergi. Vindenergi, dansk vindenergiindustri eksporterer mer energi enn noen andre produsenter av denne typen energi. For å finne oljen. Hvor lenge kan vi stole på oljen? Allikevel så er det fremdeles langt ut i fremtiden, før vi kan vente oss en reduksjon i konsumet av fossile brensler. Mine tanker - Var kanskje Tsjernobyl-ulykken starten på slutten til atomenergien, eller har atomenergien trekant noe fremtid? 16 anbefalinger Denne teksen er bare konge ass. Skulle skrive en 8 siders stil om global oppvarming. Olje står i dag samlet sett for over 35 av energikonsumet i verden, som gjør den til den viktigste energikilden vår. Denne energien har ikke sin opprinnelse i solenergi, men skyldes i stor grad radioaktiv nedbrytning av mineraler i jordkjernen. Hjelpe meg super mye. Norge sluttet seg til Klimakonvensjonen ved Klimaforliket i 2008 og Klimameldingen i 2012. 4 anbefalinger Tusen takk for veldig viktig informasjon og fikk mange gode ideer som jeg kan bruke på min fremføring som jeg skal ha på skolen. Sammen med storstilt bruktbilgaranti satsing på energieffektivisering, må den fornybare energien erstatte fossil energi. Blant disse finner vi oppgradering av eksisterende vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi. 15 anbefalinger Bra tekst. 8 anbefalinger bra tekst men du burde hatt mer om ikke fornybar energi ellers så e det bra. De største bidragsyterne var vindkraft (62 GW og solkraft (56 GW). Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi. Tidevannsenergi er et annet eksempel på en fornybar energikilde som ikke har sin opprinnelse i solenergi. Hvis det fins rene og fornybare energikilder, hvorfor bruker vi dem ikke større grad da? Kan fusjonskraft bli vår nye energikilde? I dag står disse energikildene for 90 av all energiproduksjon på verdensbasis. Ikke-fornybar energi er motsatsen til fornybar energi, og kjennetegnes av begrensede naturressurser som kan utarmes innen en tidsramme på alt fra titalls til hundretalls. Sigvart karlsen:P 15:37 Bra!

ida anette røed Men ingen har ennå lyktes med å utnytte denne energikilden kommersielt. Som levde for millioner av år siden. I motsetning til fossile energikilder gir forbrenning av biomasse ikke noe netto CO2bidrag til drivhuseffekten. Nemlig sola, målt i produsert elektrisk energi blir fornybarandelen lavere da både vindkraft og solkraft har en kortere brukstid enn for eksempel varmekraft. Fornybar eller ikkefornybar, alle disse kildene er utfall av døde plante og dyrerester. Nye fornybare energikilder har foreløpig spilt en svært beskjeden rolle i verdens samlede energiforbruk og har de siste årene utgjort vel én prosent.

Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt.Fornybar energi er et samlebegrep som omfatter energi fra kilder som har en regelmessig tilførsel av ny energi.

Energi og byggsektoren, solenergi, lovendringer og høyere energipriser har gjort mindre kraftverksutbygginger lønnsomme i senere. Men her skjer fornyelsen så langsomt at den i et menneskelig tidsperspektiv ikke er å anse som fornybar. Hadde et problem med å finne melde masse vise om dette. Mine tanker Så det er sola. Nå løste det seg, men er det sånn bare på vår planet eller er det samme på alle de andre planetene. Sola er vår hovedenergikilde og er drivkraften for alt liv gjennom fotosyntesen og grunnlaget for de fornybare energikildene. Fornybar energi kan erstatte fossil energi i transport.