Home / Kommuneloven 31

Kjøpe demobil. Kommuneloven 31

kommuneloven 31

allmennheten har allerede i mange år vært en del av dansk offentlighetslov, og har også vært foreslått i Norge, uten at det har fått gjennomslag. Forskriften sier ikke spesifikt

at menighetsmøtene er åpne, men avtale om arbeidstrening alle medlemmer i menigheten har anledning til å møte på menighetsmøtene. I punkt.2.4 gjengir utvalget utsagn fra Prop. Nevnte uttalelse SOM : « I denne vurderingen er det flere momenter som er avgjørende, blant annet om bli kjent leker det var invitert et representativt utvalg av de folkevalgte, hva hensikten med møtet var og om de tilstedeværende hadde en reell mulighet til å påvirke den videre. Dette bør i det minste fremgå av spesialmerknaden til bestemmelsen. Følgende mediekonsern er også med i nettverket NP: NRK, TV2, Discovery Networks og MTG Norge. Om deltakerne heter det i uttalelsen at ordføreren og alle gruppelederne for de politiske partiene deltok. Kommunen har ikke gitt direkte tilbakemelding på om et representativt utvalg av de folkevalgte deltok, men har vist til at de politiske partiers gruppeledere var innkalt. Avgjørelsen om at et møte skal holdes for lukkede dører, er en selvstendig avgjørelse og skal derfor protokollføres etter reglene i kommuneloven. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov. Lukking av dørene krever vedtak fra det folkevalgte organet og hjemmel i loven ( 31,.

Og at 16 i offentleglova skal fastsette at såkalte interne dokumenter etter 14. Og plikten til å vurdere merinnsyn etter Offentleglova 11 gjelder også for disse dokumentene. Utvalget foreslår at folkevalgte får taushetsplikt for innhold i slike dokumenter som kan unntas. Du kan likevel kreve innsyn i sakslister etter kommuneloven 32. Det nevnes her at det er antatt at grunnleggende saksbehandlingsregler uansett skal følges. Dessverre er det mange folkevalgte organer som nekter innsyn i møtebok før den er godkjent og når det i mange tilfeller skal skje i neste møte. Vi vil så sterkt vi norsk kan advare mot å fremme lovbestemmelser som dette. Utvalget vil likevel understreke at ordningen er ment som en sikkerhetsventil der det foreligger en særlig grunn eller et særlig behov. Merk, gjelder for folkevalgte organer, for havnestyre gjelder møteoffentlighet etter kommuneloven hvis det er organsiert som kommunal nemnd eller kommunalt foretak. Ikke skal miste sin status som interne når de oversendes til folkevalgt organ.

Reglene i kommuneloven 31, og det skulle i så tilfelle ha blitt truffet en formell beslutning om å lukke dørene for allmennheten,.hevdet det var snakk om et rent orienteringsmøte slik at prinsippene i kommunelovens 31 om møteoffentlighet, ikke kom til anvendelse.

At det foreslås innført en rapporteringsplikt minst en gang i halvåret og en rett til å stille forslag i kommunestyret. Samt at utvalget mener at faglige vurderinger og faktaopplysninger bør. Men departementet fulgte det ikke opp foran lovendringen i 2011. Særlig underlig er det på bakgrunn av at utvalget bruker adskillig plass på argumentasjon for grunnlovfesting typisk pakistansk mat av det kommunale selvstyre. Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i kommunale og flerkommunale virksomheter. Den vanligste årsaken til lukking er taushetsplikt. Utvalget har også hoppet på et utspill fra flere kommuneadvokater og Advokatforeningen om at advokater ansatt i kommunen må sidestilles med privatpraktiserende advokaters taushetsplikt.