Home / Kvaleberg offshore as

Atle antonsen dag - Kvaleberg offshore as

kvaleberg offshore as

0,5 mill. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Utstillingshall, drifts- og vedlikeholdsutgifter Det er planlagt at utstillingshallen skal brukes til blant

annet idrett gjennom hele året, når det ikke er messer. Renovasjonen IKS, utbytte I 2014 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 1 mill. Basert på erfaring fra andre kommuner, anslår prosjektgruppen at de totale kostnadene vil legge mellom kr 1520 mill. Gebyrer/gebyrøkning Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 7,1 i år 2015. Vikariater som utgår blir ikke erstattet. Ryfast, planleggingsutgifter Stavanger kommunes investeringstilskudd til Ryfast videreføres i samsvar med Handlings- og økonomiplan. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4 mill. 1978 Wojciech M Klonowski OS OS Bottom Type and Depth Determination From Hyperspectral Imagery 1099 Anke Klueter OS OS Effects of Turbidity and Suspended Particulate Matter (SPM) on Gene Expression in the Reef-building coral Acropora Millepora 485 Val Klump OS OS Be-7 Based Determinations. Kommunens to åpne barnehager kommer i tillegg til fem ikke-kommunale barnehager. Ved å slutte å gjennomføre brukerundersøkelse i skolefritidsordningen, samt benytte Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse for oral bee skole, oppnås en årlig innsparing på kr 0,2 mill. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har hatt en sykepleier og en lege som har arbeidet i forhold til mottaket. Sosialhjelputviklingen er vanskelig å anslå med sikkerhet, men gitt 2014-utgiftsnivå tilsier dette et underliggende behov for reduksjoner på rundt kr 5 mill. Samlet gir dette en merinntekt på kr 13 mill. Til fri disposisjon i 2015 og kr 6,2 mill. Utgiftene til ekstern leie reduseres som følge av dette. Oppmerksomheten vil bli rettet mot mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, inkludert framtidig organisering av spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage, ressurssenteret og PPT. Rådmannen vil derfor videreutvikle kvaliteten på det samlede barnehagetilbudet ved å prioritere kompetanseheving, og styrker rammen med kr 0,5 mill. Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på kr 1 965 per innbygger, noe som i alt tilsvarte om lag kr 250 mill. Renteutgifter (1000 kr) Låneopptak ekskl.

Blidensol og Øyane, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 40 mill. Figur, kuwahara OS OS Physical and Biooptical Observations of Cyclone Noah EFlux I in the lee of Hawaii 899 Erik Kvaleberg OS OS Transport Timescales and Pathways in the Western Subpolar Atlantic 1974 Eun Young Kwon OS OS Sensitivity and Optimization Study Using an Implicit. Hvis kommunen har søknad helsefagarbeider eksempel hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov. Lenden skole foreslås redusert med balance oil test kr 3 mill. Felleskostnader Det budsjetteres med.

2 mill, beleggsprosenten er omkring 61 i kjønnsforskning en grunnbok 2014 10 Økt tilskudd til kulturinstitusjoner 7, merinntekt Det er undertegnet en ny samarbeidsavtale med kommunene Sola og Randaberg om legevakttjenesten som har tydeligere økonomiske føringer enn de foregående delavtalene. I 2014, statlig delfinansiert I forslag til statsbudsjett 2015 øker staten sine tilskudd til kulturinstitusjoner. Reduksjon Effektiviseringskrav Sum idrett Stavanger eiendom 236 Forsikring bygg Volumøkning. Avdrag lån Avdrag lån Avdrag lån Avdrag lån Sum avdrag ordinære lån Sum netto renteutgifter avdrag Tabell 14 2 Skape jfr, rådmannen har prioritert å skjerme driftsrammene til det enkelte sykehjem så langt det har vært mulig. NIS reduksjon Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement Tilskudd til idretten drift av Idrettsrådet reduksjon Anleggstilskudd 19 Oversikt over avdragsutgifter i planperioden Last ned tabelldata Excel Overføring til investering. Justering av prosjektene Endring av reisevaner og Miljøsøndag Denne budsjettreduksjonen betyr et redusert omfang på arbeidet rettet mot bedrifter for å endre reisevaner i mer miljørettet retning. Private ideelle sykehjem Kommunale boliger, budsjettjusteringer i ABIfinansierte virksomheter gjennomføres med endring i timeprisen.

Som skal anvendes til bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik og på Våland.Greater Stavanger Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger.Tilskudd til private lekeplasser, avvikling I 2014 ble det gitt tilskudd på kr 5 000 og på kr 14 000 til vedlikehold av 40 private lekeplasser.