Home / Møte ved sykmelding

Gjøvik spesialistsenter øre nese hals, Møte ved sykmelding

møte ved sykmelding

måneder Videre saksgang Nettverks møte Nettverks møte Nettverks møte Nettverksm øte Sak sendes til HR Vurdere mulig tilbakekomst 32 Vurdering av arbeidsmuligeter / Sykmelding NAV Inntektsopplysninger for

arbeidstaker NAV Hente forside fra Dialogmøte 1 Sjekkliste 33 Elektronisk innsending. Fravær fra arbeidet på grunn av pleie av syke familiemedlemmer gir normalt ikke rett til sykepenger. Unntak fra å avholde dialogmøte foreligger: når sykdoms- eller skadetilfellet er av en slik art at sykmeldt arbeidstaker uansett vil vende tilbake til jobb uten at det er nødvendig med særlige tilretteleggingstiltak. Se hvem som kan hjelpe deg. I møte med Gruppe for fravær og NAV-refusjoner avklares: Forhold som kan påvirke maksdatoen, som ferieavvikling under sykmelding og evt. Ved behov kan også rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak i regi av NAV diskuteres. Når alt kommer til stykket har jo arbeidstager og arbeidsgiver felles nytte og glede av å ha en trygg, inspirerende og hyggelig arbeidsplass. Noe du lurer på innenfor arbeidsrett, HR eller generelt om spillereglene på arbeidplassen? Se neste lysark «et bedriftseksempel» Ansettelseskontrakten er ikke opphørt Opphør av Ansettelses; NB! På denne måten vil kanskje lysten til å gå på jobben bli større enn lysten til å være hjemme. Oppdatert saksfremstilling Vurdering av arbeidsforh. Avventende sykmelding gir lege/sykmeldende behandler muligheten til å gi beskjed til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges. Avklar om det er behov for fysisk og/eller organisatorisk tilrettelegging etter gjeninntredelse i stillingen. Innsender skriver: Jeg er leder for en liten bedrift som er sårbar for sykefravær og utgifter forbundet med bruk av ekstravakter og vikarer i fraværsperiodene. Ansvaret for å søke om uførepensjon og -permisjon ligger imidlertid hos den sykmeldte og sykmelder, men Gruppe for fravær og NAV-refusjoner kan bistå med veiledning til å fylle ut søknadene. Oppfølging på 1-2-3, personlig oppfølging av syk ansatt, du som leder skal holde løpende kontakt med den sykmeldte og vise omsorg.

Administrativ oppfølging, oppfølgingsplan, svànaug Bergland, medvirke til å finne løsninger som gjør at du kan komme tilbake i arbeid raskest møte ved sykmelding mulig. Slik følger du opp på papir. Du trenger ikke lenger gi beskjed til NAV på forhånd.

Møte ved sykmelding

Er ved du møte ny bruker av den digitale løsningen 21 Gradert sykmelding Kan graderes opp til 80 frisk. Mens du er sykmeldt 28 Dialogmøte 2, slik følger du opp digitalt, her kan HR spille en nyttig rolle. Skal du følges opp, eventuelt etter en tilrettelegging, sende inn oppdatert oppfølgingsplan en uke før møtet Planen skal vise hvilke bedriftsinterne tiltak som er gjennomført eventuelt vært vurdert og vist seg umulige å gjennomføre.